#TourOfOman helicopter as teams enter village of Izki