Photo of slain ICE agent Jaime Zapata. He was killed in San Luis Potosi, Mexico. #narco #slp