Watching me ~ as carefully ~ as ~ I am ~ watching him  #Gogyohka