Meet our namesake & mascot, Beasley. Incase you're curious, he's an Alaskan Malamute.