Our 5 dorks in white suit....kakkoi <3 <3 <3 #kohaku @arashindo