தட்டை என்று எழுதியிருக்கலாம், குறைந்தபட்சம் பிளேட்டை என்று #VenkateshwaraTemple #Pomona #NY #Freefood