Both my faving! Lately I got the traditional Shanghai Rolls plus Chicken ala King! Nom nom nom. . .