Just taken. A white Aber seafront. Snow, glorious snow!!!