Watching me ~ watching him ~ relaxing ~ on a warm ~ winter day   #Gogyohka