#GirlCrushoftheMoment: Elizabeth Taylor in 'Cleopatra.' GODDESS!!!