Sheng ri kuai le, Yi Ru!!! (less than 30 minutes of his special day ~ dui bu qi, late post!) #calvinbday