Wow, Raffi's Louboutin's..... I'm so fucking jealous. #menscollection