JFL Tour '10: Frank Spadone, @ginayashere, my sister, @JeremyHotz, me, @RobertKelly, @ryanhamiltone, Bob Arno