Less than one hour to @giroditalia presentation. Everything is ready #giro2011