อบรมครูปฐมวัย  สพป.ยล.2  และครู ป.1 สพป.ยล..1 เรื่อง (  BBL )