Bon voyage. UK bound on John Lennon's Birthday.  I'll take a Brandy Alexander please. #mindgames