Sean Kingston stop for a pic on the white carpet. #YBFVMA