Naturi Naughton looking fab in black & white stripes #YBFVMA