Kimiko Date, #kimikodate now known as Kimiko Date Krumm