You want to dance???  Whoa... Big buffalo. I'm standing about ten yards away...