Happy Birthday Yucci!!!! メンバーとファンのことをちゃんと見ていて気遣ってくれる中丸くんが大好きです! #nakamarusaikou #nakamaru_followme #HappyBirthday