เล่มที่สอง "ปุ๋ย ชาวยชาวบ้าน2" เอามาอ่านดูว่าจะทำปุ๋ยใช้เองยังไง