Found my fisheye kaleidoscope. #mygoditsfullofBlagojeviches