സദ്യ കഴിക്കാന്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ പുശ്ചിച്ചവന്മാര്‍ക്കായി ...... #ഓണം #സദ്യ #Onam #Sadya #bangalore