Gettin ready to see venus thru this telscop in downtown monrovia thx 2 @otastro