หลังจากเล่นน้ำขึ้นมา คุณหลานเก็ตก็กินข้าวเองได้หมดจาน