Varinicey pakoras. So worth the wait! 100% vegan at #main n 19th