Sa moai is it yn de greidhoeke. Wolkom allegear. Wol yn besit fan stjoerkeunsten wêze. Tsjinlizzers ferbean.