Sittibg on the tarmac at DFW waiting to head to Orlando #photo