Check it out, @skeletaldropkik totally threw poo at me.