#ATOC, Leipheimer on course. Photo by David Kessler