Enjoyed meeting USA Olympians Apolo Ohno & Dara Torres. Great athletes!