Turkey v my Mazda 3 on I94. The turkey did not win: