@evanlysacek and @atrebunskaya on the Flexjet plane to Manchester, NH