Grilled pez limon (similar to swordfish). At Valparaiso de Tapas. #fb