@thomasbourdon bonding w/his son Lukas over Permission Slips!