แบบฟอร์มสละสิทธิ์ ของธรรมศาสตร์ (ทำไมไม่เป็น PDF ไปเลยละวะ...)